சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
Service Icon

Inauguration of Rotaract Club in AAACET

21-03-2015

21st March 2015

Courtesy: Mr.L.Anton Bright Maradona, PRO, AAACET

Inauguration of Rotaract Club in AAACET

Sivakasi, AAA College of Engineering & Technology and Rotary Club of Sivakasi Sparkler had organized the inaugural of ROTARACT club on 5th March 2015...more
SivakasiWeekly

Project to root out karuvelam trees in Thiruthangal

21-03-2015

21st March 2015

Project to root out karuvelam trees in Thiruthangal
Date: 22-03-2015, Sunday
Time: 09:30 onwards
Venue: Urunjikkulam, Near Karuppasamy Kovil, Thiruthangal
Chief Guest: K.T.Rajendra Balaji, Minister for Information, Special Programme Implemen...more
SivakasiWeekly

SFF - Clean Sivakasi on tomorrow

20-03-2015

20th March 2015

SFF - Clean Sivakasi on tomorrow
Date: 21-03-2015, Saturday
Time: 10:30 p.m. onwards
Venue: Mani Nagar Roundana to Court
Organisers: Sivakasi Facebook Friends, Sivakasi
For further assistance please contact Mr.Saravanakanth - 98436220
Service Icon

Kallarai Theru celebrates Therukattu Pongal

20-03-2015

20th March 2015

Kallarai Theru celebrates Therukattu Pongal

Today, Sivakasi Kallarai Theru celebrates Therukattu Pongal. On the occassion of Therukettu Pongal Kallarai Theru was decorated with colour papers, festoons, flowers, thoranais, Veppilai thoranais, decorative s...more
Service Icon

Power cuts are back in Sivakasi

19-03-2015

19th March 2015

Power cuts are back in Sivakasi

There is power shut cut for 2 hours a day, in Sivakasi, for the last 2 days. The recent power cuts forced the traders and manufacturers to use the generator. Sivakasians had no clue when supply would be cut off or restored...more
Service Icon

Sathya Sai Seva Samithy organised free eye camp

19-03-2015

19th March 2015

Sathya Sai Seva Samithy organised free eye camp

A free eye camp organised by Sivakasi Sri Sathya Sai Seva Samithy was held here on 15th March 2015, Sunday at Arasan Ganesan Kalyana Mandapam, Sivakasi. Sri Sathya Sai Seva Samithy organised this eye camp a...more
Service Icon

Mazhai Kanji - Special Pooja to appease rain

18-03-2015

18th March 2015

Mazhai Kanji - Special Pooja to appease rain

As a part of 2015 Therukattu Pongal Festival, few streets in Sivakasi organised Mazhai Kanji fest - special Pooja to appease rain in the town. Mazhai Kanji has been prepared and special pujas were performed fo...more
SivakasiWeekly

Summer hot with 2 hours power cut

18-03-2015

18th March 2015

Summer hot with 2 hours power cut

Today majority of the areas in Sivakasi faced 2hours power cut from 12:00 p.m. to 02:00 p.m.. With extreme summer conditions refusing to relent, power cuts in Sivakasi worsened the situation for Sivakasians. These are ex...more
SivakasiWeekly

Hot climate likely to continue in Sivakasi

17-03-2015

17th March 2015

Hot climate likely to continue in Sivakasi

Today, Sivakasi residents have been experiencing hot weather. Sivakasi recorded 35 degree Celsius. The blue sky with white clouds had been responsible for the hot blow in Sivakasi temperature. Hot climate likely...more
Service Icon

Therukkattu Pongal celebrated at PKSA Road

17-03-2015

17th March 2015

Therukkattu Pongal celebrated at PKSA Road

Therukkattu Pongal was celebrated at PKSA Road, Sivakasi, on 15th March 2015, Sunday. Special pujas were performed for Goddess Muthalamman. The street wore festive look. Pongal distributed to the members of the
More Pages

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10 
  11 
  12 
  13 
  14 
  15 
  16 
  17 
  18 
  19 
  20 
  21 
  22 
  23 
  24 
  25 
  26 
  27 
  28 
  29 
  30 
  31 
  32 
  33 
  34 
  35 
  36 
  37 
  38 
  39 
  40 
  41 
  42 
  43 
  44 
  45 
  46 
  47 
  48 
  49 
  50 
  51 
  52 
  53 
  54 
  55 
  56 
  57 
  58 
  59 
  60 
  61 
  62 
  63 
  64 
  65 
  66 
  67 
  68 
  69 
  70 
  71 
  72 
  73 
  74 
  75 
  76 
  77 
  78 
  79 
  80 
  81 
  82 
  83 
  84 
  85 
  86 
  87 
  88 
  89 
  90 
  91 
  92 
  93 
  94 
  95 
  96 
  97 
  98 
  99 
  100 
  101 
  102 
  103 
  104 
  105 
  106 
  107 
  108 
  109 
  110 
  111 
  112 
  113 
  114 
  115 
  116 
  117 
  118 
  119 
  120 
  121 
  122 
  123 
  124 
  125 
  126 
  127 
  128 
  129 
  130 
  131 
  132 
  133 
  134 
  135 
  136 
  137 
  138 
  139 
  140 
  141 
  142 
  143 
  144 
  145 
  146 
  147 
  148 
  149 
  150 
  151 
  152 
  153 
  154 
  155 
  156 
  157 
  158 
  159 
  160 
  161 
  162 
  163 
  164 
  165 
  166 
  167 
  168 
  169 
  170 
  171 
  172 
  173 
  174 
  175 
  176 
  177 
  178 
  179 
  180 
  181 
  182 
  183 
  184 
  185 
  186 
  187 
  188 
  189 
  190 
  191 
192
  193 
  194 
  195 
  196 
  197 
  198 
  199 
  200 
  201 
  202 
  203 
  204 
  205 
  206 
  207 
  208 
  209 
  210 
  211 
  212 
  213 
  214 
  215 
  216 
  217 
  218 
  219 
  220 
  221 
  222 
  223 
  224 
  225 
  226 
  227 
  228 
  229 
  230 
  231 
  232 
  233 
  234 
  235 
  236 
  237 
  238 
  239 
  240 
  241 
  242 
  243 
  244 
  245 
  246 
  247 
  248 
  249 
  250 
  251 
  252 
  253 
  254 
  255 
  256 
  257 
  258 
  259 
  260 
  261 
  262 
  263 
  264 
  265 
  266 
  267 
  268 
  269 
  270 
  271 
  272 
  273 
  274 
  275 
  276 
  277 
  278 
  279 
  280 
  281 
  282 
  283 
  284 
  285 
  286 
  287 
  288 
  289 
  290 
  291 
  292 
  293 
  294 
  295 
  296 
  297 
  298 
  299 
  300 
  301 
  302 
  303 
  304 
  305 
  306 
  307 
  308 
  309 
  310 
  311 
  312 
  313 
  314 
  315 
  316 
  317 
  318 
  319 
  320 
  321 
  322 
  323 
  324 
  325 
  326 
  327 
  328 
  329 
  330 
  331 
  332 
  333 
  334 
  335 
  336 
  337 
  338 
  339 
  340 
  341 
  342 
  343 
  344 
  345 
  346 
  347 
  348 
  349 
  350 
  351 
  352 
  353 
  354 
  355 
  356 
  357 
  358 
  359 
  360 
  361 
  362 
  363 
  364 
  365 
  366 
  367 
  368 
  369 
  370 
  371 
  372 
  373 
  374 
  375 
  376 
  377 
  378 
  379 
  380 
  381 
  382 
  383 
  384 
  385 
  386 
  387 
  388 
  389 
  390 
  391 
  392 
  393 
  394 
  395 
  396 
  397 
  398 
  399 
  400 
  401 
  402 
  403 
  404 
  405 
  406 
  407 
  408 
  409 
  410 
  411 
  412 
  413 
  414 
  415 
  416 
  417 
  418 
  419 
  420 
  421 
  422 
  423 
  424 
  425 
  426 
  427 
  428 
  429 
  430 
  431 
  432 
  433 
  434 
  435 
  436 
  437 
  438 
  439 
  440 
  441 
  442 
  443 
  444 
  445 
  446 
  447 
  448 
  449 
  450 
  451 
  452 
  453 
  454 
  455 
  456 
  457 
  458 
  459 
  460 
  461 
  462 
  463 
  464 
  465 
  466 

  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top