சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
Service Icon

Thirukalyaanam - Kandha Sasti Festival

21-11-2012

21st November 2012

Thirukalyaanam - Kandha Sasti Festival

As a part of Kandha Sasti festival the annual Thirukkalyaanam festival to Deivayanai is celebrated the next day after the Soora Samhaara in Subramaniaswamy Kovil, Sivakasi. This year it was celebrated on 19th Nov...more
Service Icon

Eye Camp in Sivakasi

20-11-2012

20th November 2012

Courtesy: Mr.Pawan Khaitan

Eye Camp in Sivakasi

Khaitan Steel Mart in association with Sankara Eye Hospital, organised a visual screening and treatment camp, in Sivakasi Chamber of Trade Promotion, on 18th November 2012, Sunday. A team ...more
Service Icon

Hundreds witnessed Soorasamharam

20-11-2012

20th November 2012

Hundreds witnessed Soorasamharam

Hundreds of pilgrims witnessed Soorasamhaaram, conducted as part of the Kandha Sasti festival at the Subramaniaswamy Thirukovil at Sivakasi on 18th November 2012, Sunday. The Soorasamhaaram began at around 5 p.m., with...more
Service Icon

Flower prices skyrocket in Sivakasi

19-11-2012

19th November 2012

Flower prices skyrocket in Sivakasi

Flower prices in Sivakasi skyrocketed for last two days. A florist said sivakasiweekly.com that, the hike in price is due to Kalyaana Muhurtham and Kandha Sasti Festival. 100kg of Jasmine flower priced Rs.300 and Pi...more
Service Icon

Introspection Class

19-11-2012

19th November 2012

Introspection Class

Agathaaivu 2 class was conducted by Sivakasi Manavalakalai Mandram on 17th and 18th November 2012. Mr.Thirikoodapathi was the trainer for the two days class. Around 25 people participated in the class. In this Introspection Class, ...more
SivakasiWeekly

Today in Sivakasi

18-11-2012

18th November 2012

Today in Sivakasi

Free Mental Health Camp
Date: 18-11-2012, Sunday
Time: 08:45 a.m. to 02:00 p.m.
Venue: Arasan Kalyaana Mandapam, Near Badrakaliamman Kovil, Sivakasi
Organisers: Sri Sathya Sai Seva Samidhi Sivakasi and M.S...more
Service Icon

China Vadagam in Kutty Japan

17-11-2012

17th November 2012

China Vadagam in Kutty Japan

The Sivakasi local manufacturers of home made vadagams are going to be worst hit as they face stiff competition from Chinese Vadagams and appalams. Chinese vadagam is available in most of the grocery and appalam shops in S...more
SivakasiWeekly

Sabarimala Ayyappan Viratham begins

17-11-2012

17th November 2012

Sabarimala Ayyappan Viratham begins

Sabarimala Ayyappan Viratham starts on the 1st day of Tamil month Kaarthigai ( falls on November 16 this year ) for the devotees who intend to Pray Lord Ayyappan on the Mandala Pooja Day. In Sivakasi Ayyappan Kovil ...more
Service Icon

District level competition on Swami Vivekananda

16-11-2012

16th November 2012

District level competition on Swami Vivekananda

A District level competition on Swami Vivekananda was held in Sivakasi Vinayagar Matriculation Higher Secondary School, on 11th November 2012, Sunday. The competitions such as quiz, essay and elocution c...more
SivakasiWeekly

Awards Banquet n Installation Ceremony

15-11-2012

15th November 2012

Awards Banquet n Installation Ceremony - JCI SIVAKASI

Date: 23rd November 2012, Friday
Time: 06:30 p.m. onwards
Venue: NAK Annamalai Nadar - A.Rojapoothayammal Mahal, Sivakasi
Chief Guest: JCI. Sen.R.RajaGovindasamy will install J...more
More Pages

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10 
  11 
  12 
  13 
  14 
  15 
  16 
  17 
  18 
  19 
  20 
  21 
  22 
  23 
  24 
  25 
  26 
  27 
  28 
  29 
  30 
  31 
  32 
  33 
  34 
  35 
  36 
  37 
  38 
  39 
  40 
  41 
  42 
  43 
  44 
  45 
  46 
  47 
  48 
  49 
  50 
  51 
  52 
  53 
  54 
  55 
  56 
  57 
  58 
  59 
  60 
  61 
  62 
  63 
  64 
  65 
  66 
  67 
  68 
  69 
  70 
  71 
  72 
  73 
  74 
  75 
  76 
  77 
  78 
  79 
  80 
  81 
  82 
  83 
  84 
  85 
  86 
  87 
  88 
  89 
  90 
  91 
  92 
  93 
  94 
  95 
  96 
  97 
  98 
  99 
  100 
  101 
  102 
  103 
  104 
  105 
  106 
  107 
  108 
  109 
  110 
  111 
  112 
  113 
  114 
  115 
  116 
  117 
  118 
  119 
  120 
  121 
  122 
  123 
  124 
  125 
  126 
  127 
  128 
  129 
  130 
  131 
  132 
  133 
  134 
  135 
  136 
  137 
  138 
  139 
  140 
  141 
  142 
  143 
  144 
  145 
  146 
  147 
  148 
  149 
  150 
  151 
  152 
  153 
  154 
  155 
  156 
  157 
  158 
  159 
  160 
  161 
  162 
  163 
  164 
  165 
  166 
  167 
  168 
  169 
  170 
  171 
  172 
  173 
  174 
  175 
  176 
  177 
  178 
  179 
  180 
  181 
  182 
  183 
  184 
  185 
  186 
  187 
  188 
  189 
  190 
  191 
  192 
  193 
  194 
  195 
  196 
  197 
  198 
  199 
  200 
  201 
  202 
  203 
  204 
  205 
  206 
  207 
  208 
  209 
  210 
  211 
  212 
  213 
  214 
  215 
  216 
  217 
  218 
  219 
  220 
  221 
  222 
  223 
  224 
  225 
  226 
  227 
  228 
  229 
  230 
  231 
  232 
  233 
  234 
  235 
  236 
  237 
  238 
  239 
  240 
  241 
  242 
  243 
  244 
  245 
  246 
  247 
  248 
  249 
  250 
  251 
  252 
  253 
  254 
  255 
  256 
  257 
  258 
  259 
  260 
  261 
  262 
  263 
  264 
  265 
  266 
  267 
  268 
  269 
  270 
  271 
  272 
  273 
  274 
  275 
  276 
  277 
  278 
  279 
  280 
  281 
  282 
  283 
  284 
  285 
  286 
  287 
  288 
  289 
  290 
  291 
  292 
  293 
  294 
  295 
  296 
  297 
  298 
  299 
  300 
  301 
  302 
  303 
  304 
  305 
  306 
  307 
  308 
  309 
  310 
  311 
  312 
  313 
  314 
  315 
  316 
  317 
  318 
  319 
  320 
  321 
  322 
  323 
  324 
  325 
  326 
  327 
  328 
  329 
  330 
  331 
  332 
  333 
  334 
  335 
  336 
  337 
  338 
  339 
  340 
  341 
  342 
  343 
  344 
  345 
  346 
  347 
  348 
  349 
  350 
  351 
  352 
  353 
  354 
  355 
  356 
  357 
  358 
  359 
  360 
  361 
  362 
  363 
  364 
  365 
  366 
  367 
  368 
  369 
  370 
  371 
  372 
  373 
  374 
  375 
  376 
  377 
  378 
  379 
  380 
  381 
  382 
  383 
  384 
  385 
  386 
  387 
  388 
  389 
  390 
  391 
392
  393 
  394 
  395 
  396 
  397 
  398 
  399 
  400 
  401 
  402 
  403 
  404 
  405 
  406 
  407 
  408 
  409 
  410 
  411 
  412 
  413 
  414 
  415 
  416 
  417 
  418 
  419 
  420 
  421 
  422 
  423 
  424 
  425 
  426 
  427 
  428 
  429 
  430 
  431 
  432 
  433 
  434 
  435 
  436 
  437 
  438 
  439 
  440 
  441 
  442 
  443 
  444 
  445 
  446 
  447 
  448 
  449 
  450 
  451 
  452 
  453 
  454 
  455 
  456 
  457 
  458 
  459 
  460 
  461 
  462 
  463 
  464 
  465 
  466 

  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top